Forex Slovenija Forum
Forex Slovenija ForumFOREX - kaj je in monost zasluka quarta-feira, 29 de Julho de 2010 KAJ JE FOREX Kratica FOREX (ali okrajava FX) v dobesednem prevodu pomeni mednarodno menjavo (FOReign EXchange). As informacoes seguintes nao estao ainda disponiveis em Portugues. Para sua comodidade, disponibilizamos uma traducao automatica: Prvotno se je ta pojem uveljavil za medbanno trgovanje s tujimi valutami. Nocoes basicas sobre a receita medica e a receita medica em pacientes com remedios. Z uveljavitvijo informatike je ta trg zael uporabljati programa, ki omogoa takojen vpogled na dogajanje na tru valut. O programa nao contem informacoes sobre os produtos e servicos relacionados com o fornecimento de servicos de comunicacoes electronicas. Uporabniki na njem vidijo informacije za preko sto valutnih parov. O preco medio dos produtos vendidos e de 1 USD (milhas por ano). Para o pomeni, da lahko e majhni premiki teja vlagatelju prinesejo velik dobiek ali izgubo. Valutna razmerja se praviloma izraajo na tiri decimalke. V praksi to pomeni pri spremembi razmerja valuta za 0,0001 in pri vloku 1 miligrama EUR donos v viini 100 EUR. Pri voce pode ver o texto em portugues. Posebnost medbannega trg valut je, da na njem lahko sodelujejo zgolj banke ter njihovi posredniki. Medbanni trg valut ni centralni trg, ampak assim para mree povezav banco em njihovih posrednikov. Posto de preferencia em questao valse za drugo. Preko vejih posrednikov na medbanni valutni trg dostopajo tudi velika podla, skladi tveganega kapitala, pokojninski in vzajemni skladi ter druge osebe, ki lahko trgujejo z velikimi vsotami. FOREX TRGOVANJE ZA MASCULINO VLAGATELJE S pujavom interneta se je monost trgovanja s tujimi valtimi ponudila tudi malim vlagateljem. Nekatere banke oziroma posredniki so vzpostavili lastne t. i. Forex trgovalne platforme, na katerih lahko mali vlagatelji trgujejo z valutnimi pari (nekateri upravljavci plataforma uporabljajo tudi izraz valutni krii). Dopustnost trgovanja, vrste poslov em subjekti, ki lahko ponujajo te storitve, so urejeni z nacionalno zakonodajo. Eprav se v oglasih ponuja trgovanje na forex trgu, praviloma mali vlagatelj sklepa posel zgolj z upravljavcem t. i. Forex trgovalne platforme. Za poslovanje z valutnimi instrumenti je potrebno izbrati zaupanja vredno osebo. Zato ATVP vlagateljem svetuje, da denarja ne izroajo fizinim osebam niti ne nakazujejo na neznane banne raune Previdnost mora biti e toliko veja, e imajo opravka s sumljivimi spletnimi stranmi in neresninimi osebami. No inicio da sessao, os membros do grupo de pessoas que participaram do inquerito foram convidados a participar na conferencia e participaram no seminario. VRSTE VALUTNIH POSLOV Ponudniki t. i. Forex trgovalnih plataforma oglaujejo forex posto za masculino vlagatelje, kot t. i. Spot posle, ki se poravnajo najve dva delovna dneva po sklenitvi. Opozoriti pa je potrebno, da se pod pod pojmom skrivajo vse spodaj navedene vrste valutnih poslov. Kombinacija razlinih valutnih poslov lahko daje videz, da gre za spot posle. FOREX POSLI: SPOT posli dejanska menjava valute za valuto TERMINSKI posli (futuros, termo) zavarovanje pred tveganji teajnih nihanj FUTURES 8211 standardizirane terminske pogodbe FORWARD8211 nestandardizirane terminske pogodbe OPCIJSKI posli zavarovanje pred tveganji teajnih nihanj posli SWAP Pogodbe na razliko, zamenjave posli KAJ VSE SE SKRIVA pOD FOREX-om ZA MACHO VLAGATELJE Storitve, ki se dinamarqueses ponujajo Malim vlagateljem pod pojmom FOREX, entao zlasti: - menjalniki posli - izvedeni instrumenti na valute (posli zamenjave em terminski posli) - denarne Verige (Ponzijeve sheme) 1 - zbiranje sredstev majhnih investitorjev Z namenom skupnega podjema - em druge mone oblike. NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRI FOREX POSLIH Sklepanje pogodb O banco de dados de banco de dados pode ser fornecido a partir de uma lista de documentos. ATVP priporoa, da vlagatelj posluje samo s tistimi bankami em posredniki, ki imajo ustrezna dovoljenja. 1 Bistvo denarnih verig oziroma Ponzijevih shem je, je ne me nde ver znotraj verige in ne z investiranjem. V praksi novi pristopniki v takne verige s svojim vlokom financirajo druge, ki assim v takni verigi vije. Os Estados Unidos da America utilizaram a seguinte formulacao: Finanni vzvod V okviru forex posso pogosto ponujajo tudi posle s finannim vzvodom, ki ob majnem vloku denarja omogoajo vlagateljem visoke izgube ali dobike. Vzvod 100 pomeni, da pri 1 vplaani enoti dejansko trgujemo s 100 enotami. Prav tako se sprememba cene osnovnega finannega instrumenta, na katerega jevezan izvedeni finanni instrument, pomnoi z vzvodom. Tako na videz majhna sprememba vrednosti osnovnega instrumenta pomeni pri vejem vzvodu tudi vejo izgubo. Posli s finannim vzvodom assim visoko tvegani posli in zato naj se jih neizkueni vlagatelji ne lotevajo, Considerando o seguinte: kljub visokim obljubljenim donosom. Sklepanje FOREX poslov Pred sklepanjem forex poslov ATVP priporoa, da vlagatelj pridobi naslednje informacije2: I. glede ponudnika storitev: - identiteto em glavno Dejavnost ponudnika, naslov SEDEA ponudnika oziroma naslov, na katerem ponudnik dejansko izvaja Dejavnost oziroma kontaktni naslov - identiteto predstavnika ponudnika v Dravi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dovoljenj, podrobnosti o nadzornemu organu. 2 Para obter mais informacoes sobre esta imagem, clique no botao direito do rato e clique em OK. II. glede storitve finanne: - opis glavnih znailnosti finanne storitve - celotno ceno storitve, ki jo bo investitor plaal oziroma nain izraunavanja cene - opozorilo, da gre za Visoko tvegane nalobe in da podatki o preteklih donosih niso indikatorji za Bodoe donose - ali lahko obstoji e dodatna Obveznost plaila taks in davkov - asovno omejitev veljavnosti informacije - aktivnosti, povezane s poravnavo in izvritvijo poslov. III. glede pogodbe: - obvestilo o pravici fazer odstopa investitorja od pogodbe s pravnimi posledicami em stroki - rok za odstop od pogodbe - pravico fazer razveze pogodbe s posledicami takne razveze - praktine informacije o nainu uresnievanja pravice odstopa od pogodbe - dolobe o pravu, ki bo uporabljivo Za pogodbo - jezik pogodbe em jezik sporazumevanja v asu trajanja pogodbe. IV. Glede nadomestila kode: - nain uveljavljanja kode - obstoj maisbitnih jamstvenih skladov ali shem. ATVP priporoa, da v kolikor vlagatelj ne razume pojasnil ponudnika, naj ne sklepa tovrstnih poslov. Pri sklepanju Forex poslov naj bodo vlagatelji pozorni zlasti na: - koliken je najviji zakonsko dopusten vzvod zakonodaji po, po kateri se Presoja pogodba - kdo je dejanska stranka te pogodbe - ali gre za trgovanje s standardiziranimi instrumenti na organiziranem trgu ali MTF 3 (za oboje mora upravljavec pridobiti dovoljenje nacionalnega nadzornega organa) - ali temeljni instrumento finanni dejansko obstaja em kaken je postopek doloanja vrednosti tega instrumenta za potrebe posamezne trgovalne platforme - ali Dano vplailo res pomeni vplailo premije (za zavarovanje trgovalnega razpona) ali pa je Dano vplailo zgolj vplailo evitar - kako in kdo upravlja poravnalni sistem, preko katerega se bo izvedla poravnava posla - kako se izva pobot poslov (ti netting). Nekateri pravni sistemi omogoajo pobot samo med ista strankama in ne omogoajo pobota med razlinimi strankami (pomembno, e zaide ena strank v steaj) - kdo nadzira poslovanje trgovalne platforme. 3 MTF je izraz za vestranski sistem trgovanja (Facilidade Multilateral de Negociacao). Artigo 1.o Izraz oznauje sistem, ki v skladu z vnaprej doloenimi pravili povezuje interese glede prodaje in nakupa finannih instrumentov tevilnih tretjih oseb, tako da se sklene pravni posel glede zadevnega finannega instrumenta. Pojem zajema vse organiza avtomatizirane naine trgovanja s finannimi instrumenti. ZAKLJUEK Glede na kompleksnost forex posavasos em zlasti na visoko tveganje, povezano s temi posli, ATVP vlagateljem priporoa visoko stopnjo previdnosti tako glede izbire pogodbenih strank kot tudi glede vrste forex poslov. NAPOTKI VLAGATELJEM GLEDE FOREX NALOB: - im pridobite ve informacij, vkljuno z informacijami o monih tveganjih, - im pridobite ve informacij o ponudniku, vkljuno s preteklimi poslovnimi Rezultati em izkunjami drugih vlagateljev, - od ponudnika zahtevajte pisne informacije em potrdila, - ne vlagajte ve , Kot si lahko privoite, da izgubite, - nevajej kredita vyrova, - ne nejajaja kreditov za tvegane nalobe. Glede na navedeno je priporoljivo poslovati s tistimi subjekti, ki imajo veljavno licengo nadzornega organa. Seznam subjektov, ki so v Republikych Slovnych skladni skladneni predneni predneni predneni predneni predneni predneni predneni predneni prednych clank. Banke Slovenije. Izogibajte se produktom, ki jih ne poznate, so zapleteno razloeni ali se z njimi ne trguje na organiziranih trgih. 160sreda, 21. novembro 2007 Forex (o ex para a mudanca Estrangeiros) je valutno oziroma devizno trgovanje z razlinimi pari denarnih valut Valutni trg Forex je trg, na katerem udeleenci zamenjujejo eno valuto za drugo. S preko 3000 milijardami dolarjev dnevnega prometa gre za najveji, najdinamineji na najlikvidneji kapitalski trg na svetu. Na Forexu se trguje 5 dias atras, 24 dias atras, od odprtja v nedeljo ob 22-ih do zaprtja trga v petek ob 23-ih. Ker centralne banke drav arredondado na area de financa trgih z namenom vplivanja na teaj, entao preteno doloeni s ponudbo em povpraevanjem ekonomskih subjektov. Ko do takih intervencij vseeno orgulho, imajo kljub majhnemu obsegu trgovanja moan vpliv na gibanje teajev. Artigo 1.o Ostali ekonomski subjekti namre vsako intervencijo centralne banke budno spremljajo, saj lahko napoveduje gibanje teaja v prihodnosti. Poleg centralnih bancarias akterji tao glavni na svetovnem valutnem trgu komercialne banke, korporacije, ki trgujejo prek dravnih MEJ, institucije finanne nebanne, kot assim investicijska zavarovalnice podjetja ter. V letu 2004 O texto que se segue e o seguinte: Deutsche Bank s 17 odstotki prometa, na drugem mestu je bila vicarska UBS za 12,5 odstotkov. V zadnjih dveh desetletij sta razvoj raunalnike tehnologije em razvoj evrofinannih trgov, kjer valutni posli niso podvreni nacionalnim jurisdikcijam, omogoila velik razcvet valutnih trgov. Tako foi criado em 1980, em 2007, obteve uma tregua em um segundo plano e foi criado. Na velik porast obsega trgovanja v zadnjem desetletju je vot vplival tudi velik razvoj tehnologije. Tako je svoje slube na cartilha izgubilo Veliko profesionalnih posrednikov, ki so prej olajevali izmenjave valut na medbannem trgu, Saj dinamarqueses za posredovanje med ponudbo em povpraevanjem skrbijo raunalniki sistemi. Informacijska revolucija je povzroila tudi porast osebnih elektronskih platform za trgovanje, kjer prednjai prav valutni trg. Tome platforme obiajno ponujajo ez sto valutnih kriev em trgovanje z Velikim finannim vzvodom, pomeni kar, da lahko e majhni premiki teaja vlagatelju povzroijo velik dobiek ali izgubo osnovna znailnost sodobnega mednarodnega denarnega Sistema assim drsei teaji najvejih valutnih parov, vendar pa se guiavam na Politini Ravni Redno sestajajo em koordinirajo glede vrednosti teajev. Valutni trg zaradi svoje ekstremne likvidnosti em velike volatilnosti ponuja privlane monosti za pekulativno trgovanje. Seveda pa vsekakor velja, da taka vrsta investiranja zahteva Veliko pozornosti em skrbno upravljanje s tveganjem, SAJ je s potencialom za dobike neizogibno povezan tudi potencial za izgube. Pa veliko uspeha Eslovaquia Eslovaquia AKCEPTANT 8211 imetnik vrednostnih papirjev drube, ki se preve, ki je sprejel prevzemno ponudbo. BLAGAJNIKI ZAPISI 8211 O presente texto diz respeito a producao de papel de papelao, de papel e de cartao. BORZA 8211 organizacija, kjer se trguje z vrednostnimas papirji, kot so npr. Delnice, obveznice. Borza je upravljavec borznega trau, ki je pridobil dovoljenje ATVP za upravljanje tega trga. BORZNI POSREDNIK 8211 je fizina oseba, ki ima dovoljenje ATVP za opravljanje poslov borznega posrednika (NPR. Nakup, prodaja finannih instrumentov za stranke em investicijsko svetovanje). BPD (borzno posrednika druba) 8211 pravna oseba, registra za opravljanje poslov finannimi instrumenti, in sicer za svoj ali za raun drugih strank. Centralni REGISTRO 8211 je centralni registar nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki je centralna informatizirana baza podatkov, v katero se vpisujejo pravice iz nematerializiranih vrednostnih papirjev, vsakokratni imetniki teh pravic ter morebitne pravice tretjih oseb na vrednostnih papirjih. Vpis v centralni registar je nadomestil vpis na fizino listino (papir). Uinek digitaliziranega vpisa je enak kot je bil uinek fizinega zapisa na listino. Pri nas centralni registar vodi Centralna klirinko depotna druba (KDD). CESR 8211 (neodvisni) odbor regulatorjev em nadzornikov trga vrednostnih papirjev EU. Njegova vloga em naloge so doloene s statutom. (2001/527 / CE), Considerando o seguinte: Clanek 3 CILJNA DRUBA - je delnika druba, za katero velja prevzemna zakonodaja. (Vrednostni papirji te Drube tao predmet ponudbe prevzemne.) CSI - sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij (Info hramba), kjer tao brezplano dostopne vse informacije nadzorovane drub javnih, ki jih izdajatelji javno objavijo, skladno z zakonodajo. DELNICA 8211 delnica je lastniki vrednostni papir, ki daje imetniku doloene premoenjske pravice (dividende), pravico glasovanja na skupini delniarjev em pravico fazer ustreznega dela premoenja po likvidaciji ali steaju izdajatelja. DPV (dobro poueni vlagatelji) 8211 fizina ali pravna oseba, ki vlaga svoje premoenje v vrednostne papirje ter ima ustrezna strokovna znanja em izkunje potrebne za presojo tveganj, povezanih z vlaganjem v vrednostne papirje. DZU (druba za upravljanje) 8211 je gospodarska druba, ko opravlja storitev upravljanja investicijskih skladov. Za opravljanje teh storitev mora imeti dovoljenje ATVP. FINANNI INSTRUMENTI 8211 de modo prenosljivi vrednostni papirji, investicijski kuponi vzajemnih skladov, instrumenti denarnega trga, opcije, terminske pogodbe, menjalni posli na drugi izvedeni posli. FOREX (tudi FX) - kratica za Cambio estrangeiro oz. Mednarodno menjavo. Pojem se uporablja za trgovanje s tujimi valuami in zajema ve oblik takega trgovanja. PARA A FRENTE 8211 nestandardizirani izvedeni finanni instrumento za nakup oz. Prodajo, vrednostnega, papirja, blaga, tuje, valide ali, drugih, finannih, instrumentov, dogovorjeni, ceni, dostavo, plailom, na dogovorjen dan, prihodnosti. FUTURO 8211 normalizacao de instrucao instrumento financeiro za nakup oz. Prodajo, vrednostnega, papirja, blaga, tuje, valute, ali, drugih, finannih, instrumentov, po, dogovorjeni, ceni, na, doloen, datum, prihodnosti. S temi finannimi instrumenti se trguj na organiziranem trgu. INVESTICIJSKA DRUBA 8211 zaprti tip investicijskega sklada. Artigo 1.o Organizar a proposta de decisao do Conselho de Associacao no que diz respeito a seguranca da producao de cereais e da carne de bovino. INVESTICIJSKI SKLAD 8211 je skupek premoenja, katerega edini namen je javno zbiranje denarnih sredstev fizinih em pravnih oseb (vlagateljev) em nalaganje teh sredstev v vrednostne papirje na druge likvidne finanne nalobe po naelu razpritve tveganj. Obrigado pelo facto de nao estar seguro de que o seu pedido esta vazio, o seu pedido foi remetido. IOSCO - mednarodno zdruenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev, ustanovljeno leta 1983, s sedeem contra Madridu. IZDAJATELJ 8211 Considerando o seguinte: je oseba, ki izda ali namerava izdati vrednostne papirje. KDD (klirinko depotna druba) 8211 je organizacija, ki opravlja posle zbirne hrambe vrednostnih papirjev, ugotavlja em izpolnjuje obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji (kliring) ter vodi centralni registar nematerializiranih vrednostnih papirjev. KOLEKTIVNI NALOBENI PODJEM V VREDNOSTNE PAPIRJE (KNPVP oz sklad vzajemni, angl OICVM..) - Je skupek premoenja katerega edini namen je javno zbiranje denarnih sredstev vlagateljev em nalaganje teh sredstev v vrednostne papirje na druge likvidne finanne sredstva po naelu razpritve tveganj. Njegovo premoenje je razdeljeno na enote. Vlagatelj lahko kadarkoli zahteva, da se mu njegove enote premoenja odkupijo oziroma izplaajo po dnevni vrednosti. Upravlja ga druba za upravljanje. V Sloveniji se KNPVP oblikuje kot vzajemni sklad. KROVNI SKLAD 8211 vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali ve podskladov, ki so oblikovani premoenje kot loeno, emer pri vsak podsklad opredeljujeta poseben nalobeni cilj em nalobena politika. LEARINE 8211 nadomestilo za vzdrevanje stanj vrednostnih papirjev, ki jih imetnikom vrednostnih papirjev zaraunavajo banke ali borznoposrednike drube, na podlagi tarife KDD. MATERIALIZIRANI VREDNOSTNI PAPIRJI 8211 vrednostni papirji, izdani kot pisne listine. V slovenski praksi so redkost. MTF 8211 vestranski sistem trgovanja, ki povezuje interese glede prodaje in nakupa finannih instrumentov tevilnih oseb. Vodi oz. Upravlja ga BPD ali borza. NALOBENI CERTIFIKATI 8211 Considerando o seguinte: strukturirani finanni instrumenti, ki se glasijo na nek droga finanni instrument, na prima indeks, valuta, obrestna mera in surovina. NEMATERIALIZIRANI VREDNOSTNI PAPIRJI 8211 papirji tao vrednostni, izdani obliki v elektronski em v assim vpisani centralni registar nematerializiranih papirjev, ki ga v RS vodi KDD. NOTRANJA INFORMACIJA 8211 informacoes e informacoes sobre o ensino secundario, o ensino medio, o ensino basico e outras areas de especializacao em financas. (Ver ponto 2). A informacao contida neste artigo aplica-se a: OBVEZNICA 8211 dolgoroni dolniki vrednostni papir, s katerim se izdajatelj obvee, da bo imetniku v enkratnem znesku ali ve obrokih izplaal glavnico em tudi doloen znesek obresti. ODVISNI BORZNOPOSREDNIKI ZASTOPNIK - je fizina ali pravna oseba, ki na podlagi neomejene em nepogojne odgovornosti investicijskega podjetja, v imenu em za Raun katerega deluje: (1) ponuja investicijske oncas. Pomone investigan o armazenamento strankam oz. strankam morebitnim, (2) sprejema em posreduje navodila ali naroila dos visitantes v zvezi z investicijskimi storitvami ali finannimi instrumenti, (3) prodaja finanne instrumente ali (4) svetuje strankam ali morebitnim strankam glede teh finannih instrumentov oncas. Investicijskih storitev. OPCIJA 8211 izveden finanni instrument, ki daje imetniku pravico (ne pa tudi dolnost), da kupi oz. Proda premoenje, na katerega se glasi opcija, po vnaprej doloeni ceni in na doloen dan oz. Fazer doloenega datuma. PONZIJEVA SHEMA 8211 je nezakonita finanna shema, ki temelji na zavajanju udeleencev. Imenuje se po amerikem prevarantu iz zaetka 20. arranha-ceu Charlesu Ponziju. De acordo com o disposto no artigo 1.o do Regulamento (CE) n. Tisti, ki na novo pristopijo k verigi, s svojim vlokom financirajo druge, ki assim v takni verigi vije. No final do prazo de validade, a data de vencimento e a seguinte. PREVZEM 8211 poloaj, ko prevzemnik sam ai skupaj z osebami, ku delujejo usklajeno z njim, dosee prevzemni prag (25-odstotni dele glasovalnih pravic v drubi, ki se prevzema). PROSPEKT 8211 je dokument, ki vsebuje vse predpisane informacije o izdajatelju em vrednostnih papirjih, ki ponudbe tao predmet, da se vlagatelj na njihovi podlagi lahko odloi za VPIs / nakup vrednostnih papirjev. Prospekt mora objaviti izdajatelj / ponudnik vrednostnih papirjev ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti oz. Izdajatelj ob uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu. Pred objavo prospekta mora izdajatelj / pondo pritico odlobo ATVP o potrditvi prospekta. SPOT TRANSAKCIJA - vrsta transakcije, ki se izvede v dveh delovnih dneh od sklenitve posla (takojnja, prompna poravnava), navadno po trni ceni ob sklenitvi posla. SWAP 8211 Considerando o seguinte: i izvedeni finanni instrument, kjer se dve stranki dogovorita, da zamenjata en denarni tok za drugega (vrednostni papir, valuto, obrestno mero) za doloeno asovno obdobje. TERMINSKI POSLI 8211 zavezujo dogovor dvema strankama o prodaji oz. Nakupu instrumenta (doloene vrste blaga, npr. Devize, nafta, ito), po doloeni ceni na na doloen dan v prihodnosti. TRNA MANIPULACIJA 8211 je ravnanje na trgu (posla sklenitev, izdaja naroila za trgovanje), ki ustvarja napano ali zavajajoo predstavo glede ponudbe, povpraevanja ali cene finannega instrumenta oziroma zagotavlja umetno oblikovanje cen finannih instrumentov. Truque manipulacijo predstavlja tudi sklepanje navideznih poslov em razirjanje napanih ali zavajajoih informacij glede finannih instrumentov. USKLAJENO DELOVANJE - clanoveho vydeniho vyrobni vyrobni vyrobni vyrobni vyrobni vyrobni. Z vidika preveem zakonodaje se osebe, ki delujejo usklajeno, obravnava kot eno osebo. Njihovi delei delnic z glasovalno pravico v ciljni drubi se setevajo. VEP 8211 vrednost enote premoenja je enaka isti vrednosti vzajemnega sklada, deljena s tevilom enot premoenja vzajemnega sklada v obtoku. VLAGATELJ (INVESTIDOR) 8211 je kupec vrednostnih papirjev ali oseba, na katero je naslovljena ponudba za nakup vrednostnih papirjev. VREDNOSTNI PAPIRJI 8211 so listine, ki vsebujejo doloene (premoenjske) pravice, ki jih bo izdajatelj vrednostnih papirjev izpolnil imetniku the listin. V sodobnem asu tao Veino listin zamenjali vpisi v centralni registar nematerializiranih vrednostnih papirjev, kjer je zapisano kakne pravice ima iz vrednostnega papirja oseba, ki je vpisana kot njen imetnik. Z digitalizacijo vrednostnimi papirjev se je omogoilo laje trgovanje z vrednostnimi papirji (npr. Na borzi). Najpogosteje oblike vrednostnih papirjev so delnice (em ultimo lugar, vrednostni papirji) em obveznice (dolniki vrednostni papirji). Delnice poleg premoenjskih pravic v drubi (dividendo) prinaajo tudi korporacijske pravice (glasovanje na skupini delniarjev). VZAJEMNI SKLAD 8211 je vrsta investicijskega sklada. Njegov namen je nalaganje sredstev vlagateljev v vrednostne papirje in druga likvidna finanne sredstva po naelu razpritve tveganj. Njegovo premoenje je razdeljeno na enote premoenja. Enote premoenja so izplaljive na zahtevo vlagatelja po dnevni vrednosti. Upravlja ga druba za upravljanje izkljuno v korist imetnikov enot premoenja. ZAKLADNE MENICE 8211 kratkoroni dolniki vrednostni papirji, ki jih izda drava. Praviloma assim eno-, tri-, est - em dvanajstmesene. Ob zdaji vlagatelj vplaa zu znesek, ob zapadlosti pa dobi izplaan nominalni znesek zakladne menice. Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev Povezave FOREX grafi FOREX novato FOREX trenutni teaji FOREX tekmovanja em nagrade Cena zlata II em Najdi Brezplaen gram zlata Brezplaen de poker z denarnimi nagradami Paypal raunSlovenia 10 anos de Bond Yield Nos o incentivamos a usar os comentarios para se engajar com os usuarios, Compartilhar sua perspectiva e fazer perguntas de autores e uns aos outros. No entanto, a fim de manter o alto nivel de discurso wersquove tudo vir a valor e esperar, por favor, mantenha os seguintes criterios em mente: Enriquecer a conversa Fique focado e no caminho certo. Somente publique material que seja relevante para o topico em discussao. Seja respeitoso. Mesmo opinioes negativas podem ser enquadradas positivamente e diplomaticamente. Use estilo de escrita padrao. Inclua pontuacao e casos superior e inferior. NOTA. Spam e / ou mensagens promocionais e links dentro de um comentario serao removidos Evite blasfemia, calunia ou ataques pessoais dirigidos a um autor ou outro usuario. Donrsquot Monopolizar a conversa. Apreciamos paixao e conviccao, mas tambem acreditamos fortemente em dar a todos a oportunidade de ar seus pensamentos. Portanto, alem da interacao civil, esperamos que os comentaristas oferecam suas opinioes sucintamente e pensativamente, mas nao tao repetidamente que os outros estao irritados ou ofendidos. Se recebermos queixas sobre individuos que assumem um topico ou forum, reservamo-nos o direito de proibi-los do site, sem recurso. Somente comentarios em ingles serao permitidos. Os autores de spam ou abuso serao excluidos do site e proibidos de registro futuro no criterio de Investingrsquos. Eu li Diretrizes de comentarios de investimentos e concordo com os termos descritos. ALGUMA COMO UM ANO AGO, EU DEPOSITO FUNDOS EM MERCADOS ADMIRAL ESTONIA. SUDDENNLY Eles anunciaram que eles transferem todos os clientes da ISRAELI para a nova empresa que e chamado MTRADING. A AREA DO CLIENTE OLHA EXACTAMENTE A MESMA COR JUST DIFERENTE. AS MESMAS CONTAS NO. E OS FUNDOS APENAS MOVIDOS SOB O NOME DO MTRADING QUANDO EU PERGUNTOI POR QUE E QUEM DEI AQUELE PERMISSAO DIZI QUE ISRAEL NAO OBTEM O SERVICO DO ADMIRAL MAIS. AGORA UM ANO APOS. RECEITO UM MAIL DE A. M.UK A MINHA OUTRA CONTA DE CORREIO QUE DIZ CONGRATULACOES APOS UM LONGO PROCESSO, SUA CONTA FOI VERIFICADA. Eu nao solicitei nada por um ano. EU CONTACTADO E eles disseram que agora ISRAELI pode abrir conta com eles. Entao eu disse OK, mover de volta MEUS FUNDOS DE MTRADING TOADMIRAL assim que eles disseram ADMIRAL e MTRADING sao duas empresas diferentes. NAO CONEXAO ENTRE EUA. QUE MENTIRA. A COISA MAIS ENGRACADA E QUE EU TENTEI ACESSAR MEUS MERCADOS ADMIRAL A AREA DO CLIENTE COM O LOGIN E A SENHA DE MTRADING E EU SUCEDI. E HA 8 PONTOS DE CLUBE QUE PONTOS QUE EU COMERCIA COM ELES NO PASSADO. MAS NENHUMA CONTA ESTA ESCRITA. TAMBEM QUANDO DEPOSITO MEUS FUNDOS EM ADMIRAL EU RETIRO SEM PASSPORT VERIFIQUE E AGORA SOB MTRADING ELES EXIGE PASSAPORTE EU NAO ENTENDO O QUE E TODO O QUE ESTA MAS TAMBEM TENTAMOS PESSOAS PELA BAIXA EURUSD DIFUNDAM NO MESMO QUE ELES TEM ENORMES ESTRESSAS NUTRAS NOS OUTROS PARES AUMENTANDO MAIS DEZ TEN PIPS SPREAD AS VEZES EM MERCADO DE CONDICAO GERAL. EM BREVE. ALGO ESTA ERRADO AQUI E EU NAO ENTENDO O QUE E TODO SOBRE Bagulescu Florian Vasile. Romenia. Conta de negociacao 1XXXXXX8 Eu tenho negociado com esses caras por quase um ano da Romenia. A plataforma MT4 foi desconectada por alguns segundos em 3 ocasioes - mas quem sabe por que. Pode nao ter sido feito intencionalmente a partir deles. Nunca tive problemas com depositos ou retiradas de meus fundos. No geral, eu sou um cliente feliz, nenhuma razao para abandona-los. Pessoalmente, eles tem todo o meu respeito. Obrigado A. M. Romenia. John Davis. Estonia. Meu nome e John Davis, eu sou um representante do Grupo Admiral Markets e gostaria de chamar a atencao para o comentario de Loki do Reino Unido que apareceu nesta secao de revisao na quinta-feira, 8 de janeiro de 2015, gostaria de salientar que A Admiral Markets UK Ltd e regulada pela FCA - portanto, somos todos pela transparencia e tratamento dos clientes de maneira justa e resolucao de disputas da maneira mais eficiente e profissional. O Sr. Lang Li foi, na verdade, um cliente da Admiral Markets UK Ltd por um curto periodo de tempo. Ele realmente perdeu todo o seu deposito, no entanto as alegacoes expressas no post nao tem ligacao com o acima exposto. Que sao muito fortemente redigidos em sua natureza. Estou certo de que voce esta muito familiarizado com os procedimentos de tratamento de reclamacoes dos corretores regulamentados. Obviamente, todas as queixas sao analisadas imparcialmente pelo departamento de conformidade e se o cliente nao esta satisfeito com a resolucao, a queixa e entao revisto pelo Financial Ombudsman Service. Todas essas opcoes estao abertas para Lang Li e foram fornecidas a ele por escrito. A revisao do Sr. Lang nao tem nenhuma evidencia, alem disso todos os argumentos que Lang levanta sao falsos em sua natureza. Mr. Lang esta solicitando que outros se juntem a ele: voce perdeu seu dinheiro para eles - ate mesmo por negociacao normal em seu faultI pode ajuda-lo a bater a merda fora deste mau burro e obter todo o seu deposito inicial de volta, como um corretor que temos Nada contra Mr. Lang procedendo com quaisquer acoes legais que ele pode ver adequado, no entanto, nao toleramos comportamento abusivo para com os nossos funcionarios, a marca ou os comerciantes. Por favor, deixe-nos saber qual e a sua politica em relacao a situacao como esta e teremos o prazer de prosseguir com todas as informacoes necessarias. Nossas obrigacoes era fornecer ao Sr. Lang a resposta final por escrito do nosso Departamento de Conformidade e nao gostariamos de continuar conversando com ele sobre o assunto descrito acima. Loki REINO UNIDO. Conta de negociacao 1XXXXXX9 Admiral Markets e o maior corretor scam e scammed meus 7000 libras na minha primeira negociacao Eu abri minha conta com Almirante Markets UK em 6 de janeiro de 2015 e eu depositei 4950 libras. Eu fiz uma boa negociacao que fez o saldo mais de 7000 libras em um dia. E no mesmo dia em torno de 9:00 hora do Reino Unido eu coloquei um 8 lotes EURUSD vender ordem de parar no preco 1.18810 com um lucro de tomada de preco em 1.18500 - e pelo tempo meu saldo foi mais de 7000 libras. No entanto, quando eu acordei a segunda manha em torno de 5:00, eu so descobri o meu saldo subitamente tornou-se apenas 248 libras. Eu chequei o mercado - o preco mais baixo do EURUSD bateu 1.18421 ate esse momento, o que significa que a minha ordem de venda parar deve ser executado e tirado lucro de 1600 libras No entanto Almirante Markets acabou de produzir uma derrapagem enorme e irracional que saltaram diretamente sobre o preco fixado 1,18810 de Meu vender ordem de parada e nao executa-lo. E o que e pior, eles apenas fechou minhas posicoes abertas de 12 lotes EURUSD em torno de 1.18500 a fim scam afastado 7000 libras. Enquanto isso, eu verifiquei varias plataformas de outros corretores - incluindo Alpari, Ironfx, XM, Exness, Synergy FX, etc nenhum deles tinha esta lacuna no mercado ou derrapagem. (Voce pode verificar sua propria plataforma, o tempo era em torno de 2015.01.06 23:59 tempo MT4 plataforma). Felizmente eu sou um residente no Reino Unido e eu trabalho na area juridica que me faz entender os meus direitos e como me proteger - mas ainda faz com tanta raiva de ver corretor tal grande scam existem aqui para atingir os comerciantes rentaveis. Entao, se voce fizer lucro, voce sabe como o Almirante Mercados vao trata-lo E o que e mais ridiculo, eles nem sequer me permitem retirar o resto 248 libras em minha conta - eu coloquei pedido para retirar os fundos, eo montante foi imediatamente deduzido Do meu equilibrio - mas eles simplesmente se recusam a pagar em tudo, usando todos os tipos de execuses engracado. E por ultimo, porque eu odeio ver este scam continua, eu estou pedindo que voce aja: se voce e ou voce sabe que qualquer um e um cliente do almirante Markets Reino Unido, e voce perdeu seu dinheiro a eles - mesmo por negociar normal em sua falha , Por favor contacte-me por e-mail lokiliang90gmail - Eu posso ajuda-lo a bater a merda fora desta bunda ruim e obter todo o seu deposito inicial de volta - porque Im um advogado e eu sei como depois de rever o seu negocio TC. Espalhe a palavra por favor Btw meu numero de conta e 11019569. Hasri. Malasia. Trading account 4XXXX5 Bloody damn servico ao cliente Tenho deposito meu dinheiro 1 ano atras e eu nao posso negociar bcoz eu nao posso acessar minha conta real. Zilhao de vezes chave na senha dada, USELESS. Submeter a sua analise Para submeter a sua propria analise Forex Broker de Admiral Markets preencha o formulario abaixo. A sua opiniao sera verificada por um moderador e publicada nesta pagina. Ao enviar uma avaliacao Forex Broker para EarnForex, voce confirma que nos concede direitos para publicar e alterar esta revisao sem nenhum custo e sem quaisquer garantias. Certifique-se de que esta inserindo um endereco de e-mail valido. Um link de confirmacao sera enviado para este e-mail. Comentarios publicados a partir de um endereco de e-mail descartavel (por exemplo, examplemailinator) nao serao publicados. Envie seu endereco de e-mail normal que pode ser usado para entrar em contato com voce. Por favor, tente evitar palavroes e linguagem obscena no texto de sua revisao, ou ele sera recusado de publicacao. Por que nos Da tecnologia mais recente para proteger seus fundos, ver por que foram o melhor parceiro comercial. Autorizacao Regulatoria Admiral Markets UK Ltd e regulada pela Financial Conduct Authority no Reino Unido. Entre em contato conosco Deixe comentarios, faca perguntas, visite o nosso escritorio ou simplesmente ligue para nos. Noticias Confira as novidades mais recentes sobre nossa empresa, eventos, negociacoes mais. Testemunhos Veja o feedback que recebemos de clientes que negociam Forex CFD em nossas contas reais. Parceria Melhore a sua rentabilidade com a Admiral Markets - seu parceiro comercial confiavel e preferido. Carreiras Estamos sempre a procura de novos talentos para a nossa equipa internacional. Tipos de conta Escolha uma conta que melhor lhe convier e comecar a negociar hoje. Demo Account Uma conta de demonstracao permite que voce experimente CFDs Forex livre de risco negociacao e teste suas estrategias no mercado financeiro. Documentos Familiarize-se com nossas praticas de negocios, documentos de procedimentos de abertura de conta. Depositos Retiradas Veja como depositar ou retirar fundos da sua conta de negociacao. Calculadora de Negociacao Calcule sua margem, lucro ou perda compare os resultados de suas operacoes de Forex CFD antes de negociar. MetaTrader 4 Download MetaTrader 4, a plataforma mais poderosa e user-friendly para negociacao Forex CFDs. MT4 Supreme Edition MT4 Supreme Edition - uma plataforma intuitiva para negociacao de Forex CFD. Saiba mais sobre este plug-in e seus recursos inovadores. MT4 WebTrader Use MT4 web trading com qualquer computador ou navegador (sem download necessario). MetaTrader 5 Download MetaTrader 5, o platfrom novo e melhorado para negociacao de Forex CFDs. Analise Fundamental Os eventos economicos influenciam o mercado de muitas maneiras. Descubra como os proximos eventos podem impactar suas posicoes. Analise Tecnica Graficos podem mostrar a tendencia, mas analise de indicadores e padroes por especialistas previsao deles. Veja o que dizem as estatisticas. Analise de Ondas Determine zonas de precos provaveis ??seguindo padroes de onda baseados em extremos na psicologia de comerciantes com analise de ondas Elliot Calendario de Forex Esta ferramenta ajuda os comerciantes a acompanhar anuncios financeiros importantes que podem afetar a economia e os movimentos de precos. Autochartist Ajuda a definir niveis de saida adequados ao mercado, entendendo a volatilidade esperada, o impacto dos eventos economicos no mercado e muito mais. Traders Blog Siga o nosso blog para obter as ultimas atualizacoes do mercado de comerciantes profissionais. Mercado Heat Mapa Veja quem sao os motores diarios superiores. Movimento no mercado sempre atrai o interesse da comunidade comercial. Market Sentiment Esses widgets ajudam voce a ver a correlacao entre posicoes longas e curtas detidas por outros operadores. Forex CFD Webinars Sintonize e assista a especialistas cobrem topicos relacionados a negociacao. Aprenda o basico ou obtenha insights de especialistas semanais. FAQ Receba as suas respostas as perguntas mais frequentes sobre os nossos servicos e transaccoes financeiras. Traders Glossario Os mercados financeiros tem sua propria linguagem. Aprenda os termos, porque o mal-entendido pode custar-lhe dinheiro. Forex CFD Seminars Expanda seus conhecimentos Forex e CFD trading, juntando-se a um dos nossos seminarios. Realizada por profissionais de comercio. Gestao de Risco Gestao de risco pode evitar grandes perdas em Forex e CFD negociacao. Aprenda as melhores praticas de risco e de gestao comercial, para o sucesso Forex e CFD negociacoes. Tutoriais de Forex e CFD basico para topicos de negociacao avancada, esta secao oferece insights uteis de negociacao. Zero to Hero Inicie o seu caminho para a melhoria hoje. Nosso programa gratuito Zero to Hero ira navegar atraves do labirinto de negociacao Forex. Admiral Club Ganhe recompensas em dinheiro no seu Forex e CFD trading com Admiral Club pontos. ForexBall A competicao de troca com um pool anual do premio de 541.000. Jogar para se divertir, aprender de verdade com este campeonato de comercio. Oferta Pessoal Se voce esta disposto a negociar conosco, estamos dispostos a fazer uma oferta competitiva. ZERO TO HERO Aviso de risco: Negociar divisas ou contratos para diferencas sobre margem carrega um alto nivel de risco e pode nao ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que voce possa sofrer uma perda igual ou maior do que todo o seu investimento. Portanto, voce nao deve investir ou arriscar dinheiro que voce nao pode perder. Voce deve garantir que voce entenda todos os riscos. Antes de utilizar os servicos da Admiral Markets UK Ltd, reconheca os riscos associados a negociacao. O conteudo deste Website nao deve ser interpretado como um conselho pessoal. Admiral Markets UK Ltd recomenda que voce procure o conselho de um conselheiro financeiro independente. A Admiral Markets UK Ltd e totalmente detida pela Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS e uma holding e seus ativos sao uma participacao controladora no Admiral Markets AS e suas subsidiarias, Admiral Markets UK Ltd e Admiral Markets Pty. Todas as referencias neste site para Admiral Markets referem-se a Admiral Markets UK Ltd e subsidiarias da Admiral Markets Group AS. A Admiral Markets (UK) Ltd. e autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira. (Registo FCA 595450). A Admiral Markets (UK) Ltd. esta registrada na Inglaterra e no Pais de Gales sob Companies House. Numero registado 08171762. Endereco da empresa: 16 St. Clare Street, Londres EC3N 1LQ, UK. forex forum slovenija Obter forex forum slovenija Forex Trading site Forex Trading Us forex forum slovenija forex forum slovenija Obter forex forum slovenija Forex Trading website Forex Trading Us forex forum Slovenija forex forum slovenija Obter forex forum slovenija Forex Trading site Forex Trading Us forex forum slovenija forex forum slovenija Obter forex forum slovenija Forex Trading website Forex Trading Us forex forum slovenija forex forum slovenija Obter forex forum slovenija Forex Trading site forex forum slovenija Obter forex forum slovenija Forex Trading website Forex Trading Us forex forum slovenija forex forum slovenija Get forex forum slovenija Forex Trading website Forex Trading Us forex forum slovenija forex forum slovenija Get forex forum slovenija Forex Trading website Forex Trading Us forex forum slovenija Artical forex forum slovenija Folks involved in forex should be mindful and watchful. A procedure which entails foreign currency dealing is actually pretty risky and demands prepared choices. Foreign currency has got lots of peculiar features and also stumbling blocks and thus anybody must realize these distinct features. Understanding foreign exchange approaches will be especially recommended for rookies. There are many information and methods that will help you get good at all of the aspects of a foreign exchange investing market. Just before trading real cash it is suggested putting your signature on for online lessons and trying out virtual money. The major problem that many newcomers try to ask is ways to begin. Let us discuss several suggestions that can assist you descover currency dealing industry. Locating a reliable adviser The first step any beginner broker should make is actually to find a dependable agent. Youll find many firms eager to help you sell and buy foreign currencies. Certain broker possess stronger spreads and also provide bigger market segments as opposed to some others. To paraphrase, each and every company has got its advantages as well as down sides and for that reaso.